Реєстрація товарної біржі

Ми надаємо кваліфіковані юридичні послуги на етапах:

• створення (реєстрації) товарної біржі;
• внесення змін до установчих та/або внутрішні документів;
• вирішення спорів між членами/засновниками товарної біржі;
• ліквідація або реорганізація товарній біржі;

Що таке товарна біржа?

Товарна біржа (ТБ) – юридична особа, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій. Українське законодавство визначає товарну біржу як неприбуткова установа, яка не займається комерційним посередництвом і не ставить за мету отримання прибутку. Статус товарної біржі, порядок створення, діяльності та припинення регулюється Законом України «Про товарну біржу», Господарським кодексом України (§ 4. Біржова торгівля) та іншими нормами. Діяльність товарної біржі не підлягає ліцензуванню та не потребує отримання спеціальних дозволів.

Цілі товарної біржової торгівлі – визначення ринкової вартості товарів, продукції, сировини, майна, а також оформлення угод (операцій) їх купівлі/продажу на підставі пропозицій продавців і заявок покупців. Правила біржової торгівлі та біржового арбітражу регулюються внутрішніми документами товарної біржі, які затверджуються відповідно до законодавства України. Учасниками торгів можуть бути виключно члени такої біржі. Порядок прийняття до складу членів біржі регулюється статутом.

Товарна біржа може бути заснована одною і більше фізичною та/або юридичною особою. ТБ діє на підставі статуту, а також положень, затверджених вищим органом управління товарної біржі.
Після державної реєстрації ТБ може приймати до свого складу членів. Членами товарної біржі можуть бути українські та іноземні фізичні та юридичні особи. Вищий орган управління товарною біржею – Загальні збори членів. У період між Загальними зборами членів товарної біржі, управління здійснює Біржовий комітет (Рада біржі). Керівником ТБ (особою уповноваженою представляти ТБ перед третіми особами, органами державної влади, виконувати дії від імені біржі без довіреності; відповідальним за подання звітності та сплату обов’язкових платежів, податків, зборів) може бути обраний як Голова загальних зборів членів так і Голова Біржового комітету (Ради біржі). Основним видом економічної діяльності ТБ повинен бути вказаний «діяльність посередників у торгівлі» (КВЕД 46.11 – 46.19) та/або «управління фінансовими ринками» ( КВЕД 66.11).

Оподаткування, майно та фінансування діяльності товарної біржі.

Товарна біржа не має права здійснювати діяльність з метою отримання прибутку. Для цілей оподаткування, біржа підлягає включенню до реєстру неприбуткових установ та організацій. ТБ звільняється від сплати податку на прибуток, якщо отримані кошти були використані на здійснення діяльності біржі відповідно до закону (наприклад, заробітна плата, оренда приміщень і/або необхідної техніки, інши витратні). Майно ТБ складається з: пайових, вступних та періодичних внесків, надходжень від біржових операцій і послуг підрозділами біржі, штрафів за порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі, інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству. Майно біржі належить їй на праві власності. Порядок використання майна товарної біржі визначається загальними зборами його членів.

див. також реєстрація бізнесу, створення кооперативу, ліквідація юридичної особи, реорганізація юридичної особи.

iStock_000060854794_Small-620x465

Реєстрація товарної біржі. Як зареєструвати товарну біржу? Створення товарної біржі.

Наші клієнти