Реєстрація кооперативу

Ми надаємо кваліфіковані юридичні послуги на етапах:

 • створення (реєстрації) та заснування кооперативу;
 • внесення змін до установчих та/або внутрішніх документів;
 • досудове та судове вирішення спорів між членами кооперації (в тому числі: примусове виключення члена, оскарження рішень органів управління, та ін.);
 • реорганізація кооперативу;
 • ліквідація кооперативу;

Що таке кооператив?

Кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. Статус кооперативів регулюється Цивільним кодексом України, Законами України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію» (тільки виробничі та обслуговуючі кооперативи в сфері сільського господарства).
Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається статутом. Члени кооперативу відповідають за зобов’язаннями кооперативу в межах внесеного паю, якщо інше не передбачено статутом кооперативу або законом. При цьому, кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

Основними завданнями кооперації є:

 • підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;
 • створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб’єктів господарювання;
 • залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;
 • створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;
 • сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.

Види та форми кооперації в Україні

 • енергетичні;
 • житлові (житлово-будівельні);
 • гаражні (гаражно-будівельні);
 • дачні (дачно-будівельні);
 • садівничі;
 • сільськогосподарські обслуговуючі;
 • сільськогосподарські виробничі
 • кооперативні об’єднання;
 • споживчі;
 • виробничі;
 • заготівельні.

Кооператив – юридична особа з дати державної реєстрації, може мати рахунки в банках, печатку, символіку, набувати прав власності на цінні папери, нерухоме та рухоме майно та ін.
Кооператив не може бути утворено з метою обслуговування багатоквартирного будинку (для таких цілей створюється об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ОСББ, статус та порядок діяльності якого регулюється окремим законом).
Засновниками та членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства (що досягли 16-ти років), а також юридичні особи за законодавством України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Члени зобов’язані внести вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу. Кооператив повинен здійснювати облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство. Прийняття нових членів до кооперативу здійснюється на підставі заяви нового члена, відповідного рішення загальних зборів членів (не менше 50 % голосів) та внесення вступного внеску та паю.
Статутними документами кооперативу може бути встановлена можливість, права та обов’язки асоційованого членства. Асоційований член – особа, яка внесла пайовий внесок в повному обсязі і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу, асоційований член має переважне право на виплату паю, порівняно із звичайними членами.

Органи управління кооперативом

Вищим органом управління кооперативом є Загальні збори членів. Чергові загальні збори членів проводяться не рідше одного разу на рік. Кожен член кооперативу має один голос, який не може бути переданий іншим членам. Вищий орган управління має право приймати рішення з будь-який питань порядку денного.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на загальних зборах.

Правління – виконавчий орган кооперативу. До складу Правління входять: Голова правління та члени правління. В кооперативах, що мають менше десяти членів, обирається одноосібний виконавчий орган, Голова кооперативу або Директор чи Президент. 

Обов’язки правління:

 • здійснення управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;
 • представництво у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами;
 • укладення угод, правочинів від імені кооперативу;
 • діяльність від імені кооперативу в межах, передбачених статутом та Законом.

Правління може бути наділено іншими правами та/або обов’язками рішенням вищого органу або статутом кооперативу. Правління обирається Загальними зборами на строк визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років. Правління може наймати (на підставі контракту) виконавчого Директора для оперативного управління діяльністю. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.

Спостережна рада – контрольний орган кооперативу. Закон не встановлює обов’язок утворення спостережної ради в кооперативі. Спостережна рада обирається зі складу членів кооперативу у кількості 3-5 чолові. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та не отримують заробітної плати чи іншої винагороди. Спостережна рада може здійснювати контроль за діяльністю виконавчого органу, за видатками та ін. 

Майно та фонди кооперативів

Майно кооперативу може складатися із:

 • вступних, членських та цільових внесків його членів, паїв та додаткових паїв;
 • майна, добровільно переданого кооперативу його членами;
 • коштів, що надходять від провадження господарської діяльності;
 • коштів, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;
 • пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної та фінансової (в тому числі поворотної) допомоги від юридичних та фізичних осіб, в тому числі від іноземних;
 • інших надходжень, які не заборонені законодавством.

Для забезпечення діяльності кооперативу, формуються наступні фонди:

 • пайовий фонд – формується членами за рахунок паїв (в т.ч. додаткових);
 • неподільний – формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу та не може бути розподілений між членами, окрім випадків встановлених Законом. Порядок зарахування частини доходу до неподільного фонду визначається статутом кооперативу;
 • резервний – формується за рахунок відрахувань від доходу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та інших не заборонених законодавством джерел. Створюється з метою покриття можливих витрат, збитків;
 • спеціальний фонд – формується за рахунок цільових внесків членів та інших передбачених законом надходжень. Створюється для забезпечення статутної діяльності, а використовується за рішенням органів управління кооперативу.

Пай кожного члена формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Розмір паю члена залежить від фактично внесеної суми. У разі виходу зі складу членів кооперативу, така особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або цінними паперами. Частка може бути отримана в спадок (фізичні особи) або оформлена за правонаступниками (юридичні особи).
Кооперативні виплати – дивіденди, що виплачуються у виробничому кооперативі (в споживчому чи обслуговуючому дивіденди не повинні утворюватись), частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, на підставі рішення вищого органу управління кооперативу.
Виплати на паї – виплата частини доходу кооперативу на пай члена кооперативу.
Кооперативні виплати та виплати на паї не належать до оплати праці, а тому оподатковуються як пасивні доходи. Кооператив виступає податковим агентом при проведенні виплат своїм членам, утримує та перераховує податки до бюджету.

Оподаткування кооперативів в Україні

Виробничі кооперативи – підприємницькі товариства, засновуються з метою отримання прибутку та не можуть бути включені до реєстру неприбуткових організацій.
Житлово-будівельні кооперативи до моменту закінчення будівництва та введення житлового будинку в експлуатацію не мають права отримання статусу неприбутковості. Тобто, на етапах проектування, спорудження та облаштування багатоквартирного будинку діяльність житлово-будівельного кооперативу підлягає оподаткуванню.
Кооператив, що здійснює діяльність з метою отримання прибутку (виробництво, послуги або торгівля) має право зареєструватися платником єдиного податку (спрощена система оподаткування) та/або платником податку на додану вартість (ПДВ).

Споживчі та обслуговуючі кооперативи, що створюються без мети отримання прибутку, мають право бути зареєстрованими як неприбуткова організація. Це дозволить не сплачувати податок на прибуток підприємств. В такому разі, доходи кооперативу, в тому числі членські внески, не будуть оподатковуватись. В принципі, це є логічно та вірно. Оскільки кошти, які передаються обслуговуючому чи споживчому кооперативу, надалі будуть витрачатись на задоволення потреб членів такого об’єднання та не можуть оподатковуватись податком на прибуток.

Обов’язковою умовою для реєстрації та діяльності кооперативу неприбутковою організацією є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України).

Права членів кооперативу на майно

Член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу – і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.

Припинення, ліквідація та реорганізація кооперативу

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу. У разі реорганізації права та обов’язки кооперативу переходять до його правонаступникив.

Кооператив будь якого типу (виробничий, споживчий, обслуговуючий) може бути реорганізовано в будь-яку форму господарського товариства (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, приватне підприємство, та ін.)

Кооператив ліквідується:

 • за рішенням вищого органу управління кооперативу;
 • за рішенням суду;

Ліквідація кооперативу має ряд особливостей. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом.
Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям) або зараховується до доходу бюджету.
Якщо кооператив було включено до реєстру неприбуткових установ та організацій, то при ліквідації такого кооперативу, абсолютно все нерухоме, рухоме майно та кошти що залишились після задоволення вимог кредиторів повинні передатись іншому кооперативу. Розподіл майна неприбуткової організації серед власників, членів або учасників при ліквідації такої організації забороняється.

реєстрація кооператив україна

Надаємо юридичні послуги по реєстрації, ліквідації та реорганізації кооперативів по всій Україні, в тому числі: Київ, Київська область, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Винницька, Полтавська, Одеська, Сумська, Львіська та Миколаївська області.

Див. також Реєстрація компаній в Україні, реєстрація представництва іноземної компанії в Україні, реєстрація громадської організації.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звёзд (No votes yet, be the first to rate)

Загрузка...

Наші клієнти